FGBMFI België
Internationale Volle Evangelie Zakenliedengemeenschap
Full Gospel Business Men's Fellowship International

De gelukkigste mensen ter wereld

"Vrienden," zei ik, "ik geloof dat God voor een ieder van zijn dienaren een bepaalde gave heeft, een speciale bekwaamheid, om in Zijn Koninkrijk te gebruiken. Als we die gave vinden — en hem gebruiken — zullen we de gelukkigste mensen ter wereld zijn. En als we hem niet vinden, dan kunnen we nog zulke geweldige dingen doen, maar zullen we ons toch diep ongelukkig voelen. -- Demos Shakarian

God wil je een nieuw leven geven!

Hallo, als afsluiter willen we je uitnodigen jezelf te laten veranderen in een van die mensen uit het visioen dat Demos zag. Ook jij kan iemand worden met opgeheven hoofd, vreugdevolle ogen, je handen omhoog als je God aanbidt. Niet langer eenzaam, maar verbonden met andere mensen in onzelfzuchtige liefde. De tentakels van de dood weg en nieuw leven ingeblazen!

De eerste stap is dat je je verzoent met God. Of je nu problemen hebt of niet, het is echt nodig dat je met God verzoend bent om het eeuwige leven te krijgen, het leven na dit leven.

De enige manier om je met God te verzoenen is door te geloven in de naam van zijn Zoon Jezus Christus, die 2000 jaar geleden op aarde was en stierf aan het kruis.

Een romeinse soldaat doorstak de zijde van Jezus en zijn bloed werd vergoten. Dat was nodig omdat God gesteld heeft dat zonde enkel kan vergeven worden als er bloed vloeit. In de tijd van het Oude Testament moesten de joden, als zij gezondigd hadden, een dier brengen en het bloed offeren.

Maar wij moeten niet meer komen opdraven met een dier zoals toen. Al wat God van ons vraagt is dat wij geloven in zijn zoon Jezus, dat hij op aarde was, dat zijn bloed werd vergoten voor onze zonden, en dat hij uit de doden werd opgewekt op de derde dag. Dan kijkt God niet langer meer naar je zonden maar veeleer naar het bloed van Jezus dat vergoten werd aan het kruis!

Als je je nog niet met God verzoend hebt, doe het dan nu door de volgende woorden uit te spreken als gebed, gericht tot God, bij voorkeur luidop. Je kan dit gebed ook zeggen als je vroeger een volgeling van Jezus was maar je om de een of de andere reden van hem verwijderd bent geraakt.

Vader in de hemel,
Vandaag erken ik dat U echt bent en bestaat en dat ik Uw hulp nodig heb.
U kent alle dingen die ik gedaan heb en waarmee ik U beledigd heb.
Vergeef mij alstublieft vandaag, Vader.
Vandaag zeg ik U:
Ja, ik geloof dat Jezus 2000 jaar geleden op aarde was.
Ja, ik geloof dat hij stierf aan het kruis en dat zijn bloed vergoten werd.
Ja, ik geloof dat hij uit de doden is opgestaan.
Ik wil niet langer verkeerde dingen doen of dingen die U beledigen.
Ik vraag Uw hulp om los te breken uit de zonden waarin ik vastzit.
Ik vraag Uw hulp om mijn problemen op te lossen.
Ik vraag U het eeuwige leven.
In de naam van Jezus,
Amen.

Als je dit gebed oprecht hebt gezegd, heb je misschien een sterke emotie gevoeld of heb je misschien de aanwezigheid van God's Heilige Geest over je voelen komen.

God verwacht dat je na je verzoend te hebben een nieuw leven begint. Hieronder geven we je enkele grote richtlijnen.

Houd van God en van je medemens. (Mattheus 22:37; 22:39)

Probeer met iedereen in vrede te leven, voor zover het van jezelf afhangt. (Romeinen 12:18)

Behandel de mensen zoals je door hen behandeld wil worden. (Mattheus 7:12)

Oordeel niet over anderen; dan zal God niet oordelen over jou. (Mattheus 7:1)

Houd je met je eigen zaken bezig en werk om in je levensonderhoud te voorzien. (1 Thessaloniker 4:11)

Maak je geen zorgen over het eten dat je nodig hebt om te leven. Wees niet bezorgd. (Lukas 12:22; 12:29)

Wees niet bang. (Mattheus 14:27)

Maak voorgoed een einde aan aardse praktijken als ontucht, onzedelijkheid, hartstocht, slechte verlangens, en hebzucht. Leg ook al het kwaad af; weg met woede, drift en boosaardigheid, gevloek en schandelijke taal. Lieg ook niet tegen elkaar. (Kolossenzen 3:5-9)

Kom bij elkaar met andere christenen. (Hebreeën 10:25) Bijeenkomsten van de Internationale Volle Evangelie Zakenliedengemeenschap zijn een goede start. Maar je moet dit niet zien als een vervanger voor een lokale kerk. We raden je aan in gebed aan God te vragen welke kerk voor jou geschikt is.

Lees en onderzoek zelf de Bijbel. (Johannes 5:39) Koop een Bijbel in voor jou verstaanbaar, hedendaags Nederlands. Stel voor het lezen voor jezelf haalbare doelen. Begin klein en bouw geleidelijk op. Lees eerst eens een of enkele verzen in het Nieuwe Testament. Lees eens een heel hoofdstuk. Lees een van de vier evangelies. Lees het hele Nieuwe Testament. Lees heel het Oude Testament. Lees elke dag uit het boek Spreuken, dat 31 hoofdstukken heeft, de Spreuk met het nummer van de dag.

Bid zonder ophouden. (1 Tessalonicenzen 5:17) Probeer je te laten leiden door de Heilige Geest. (2 Korinthiërs 13:13) Begin je dag met God te groeten. Zeg luidop of in gedachten "Goeiemorgen Heilige Geest, goeiemorgen Heer Jezus, goeiemorgen Vader". Dank God daarna voor je nieuwe dag, en vraag Hem om bescherming voor de dag en om hulp voor de zaken waar je voor staat. Je hele dag door kan je op om het even welk moment luidop of in gedachten Gods hulp of leiding inroepen. Zeg bijvoorbeeld "Heer, help me aub met..." of vraag "Wat moet ik nu doen, Heer?" of "Hoe los ik dit op, Heer?" Je kan ook de hele dag door God danken. Zeg "Dank u Heilige Geest, dank u Heer Jezus, dank u Vader". Voor het slapen gaan kan je God ook goeienacht wensen en Hem om bescherming voor tijdens de nacht vragen.

Voorzitter : Bart De Wolf
Ondervoorzitter : Félix Nlend Kana
Secretaris : Luk Noyez
Penningmeester : Vincenzo Miceli
Full Gospel Business Men's Fellowship International Belgium vzw
Tresoriersstraat 6 8980 Zonnebeke
Ondernemingsnummer 0804.635.883
RPR Gent, afdeling Ieper
www.fgbmfi.be
info@fgbmfi.be
Copyright © 2019-2024
Alle rechten voorbehouden
Steun ons. Doe een vrijwillige gift.
Opgelet, uw gift geeft geen recht op een belastingvermindering.
U kan storten op rekening IBAN BE30 0689 5017 1611 met vermelding "gift" + uw naam en emailadres.
QR-code om uw donatie via Paypal te doen U kunt een donatie doen via Paypal.
Druk op de knop of scan de QR-code.